Oxuvar 5,7%, 41,0mg/ml, 500ml fľaša s 275g rozt.
 • Len online
 • Oxuvar 5,7%, 41,0mg/ml, 500ml fľaša s 275g rozt.

Oxuvar 5,7%, 41,0mg/ml, 500ml fľaša s 275g rozt.

Oxuvar 5,7%, 41,0mg/ml, 500ml fľaša s 275g rozt.

Oxuvar 5,7%, 41,0 mg/ml koncentrát na roztok pre včely medonosné

13,50 € S DPH
Na sklade Doručenie do 2 dní

Liečivá sa nepredávajú cez e-shop, preto ich neviete vložiť do košíka. Pre objednanie liečiv Vás prosíme:

 1. Stiahnite si objednávkový formulár TU (excelovský list)
 2. Vyplňte Vaše údaje a počet liečiv, ktoré si objednávate
 3. Odošlite vyplnený objednávkový formulár mailom na mede@mede.sk

Vašu objednávku spracujeme a zašleme Vám mailom faktúru na úhradu. Po úhrade faktúry Vám doručíme liečivá.

08231
Liečivá
 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

1 ml lieku obsahuje:

Účinná látka:

Acidum oxalicum 41,0 mg

(ut 57,4 mg Acidum oxalicum dihydricum)

Pomocné látky:

Úplný zoznam pomocných látok je uvedený v časti 6.1.

 1. LIEKOVÁ FORMA

Číry, bezfarebný koncentrát na roztok (pH 0,5 – 1,5).

 1. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Cieľové druhy

Včela medonosná (Apis mellifera).

4.2 Indikácie na použitie so špecifikovaním cieľových druhov

Liečba varroázy u včiel medonosných (Apis mellifera) spôsobenej roztočom Varroa (Varroa destructor – klieštik včelí).

4.3 Kontraindikácie

Roztok dihydrátu kyseliny šťavelovej nesmie byť použitý na včelstve s plodom, pretože neúčinkuje na roztočov varroázy, ktorí sa nachádzajú vo vnútri buniek s plodom.

4.4 Osobitné upozornenia pre každý cieľový druh

Účinnosť sa môže u rôznych včelstiev líšiť kvôli rôznym podmienkam pri použití (prítomnosť plodov, teplota, opätovné zamorenie, atď.). Liek by sal používať ako liečebný v rámci programu integrovanej ochrany proti škodcom (IPM) v priebehu ktorého bude pravidelne monitorovaný spad roztočov. Odporúča sa na celoročné ošetrenie používať rôzne látky, aby sa zabránilo riziku vzniku rezistencie.

Aplikácia po kvapkách musí byť prevedená v bezplodom včelstve na jeseň/ v zime, jednorazovo a pri vonkajšej teplote medzi 5 °C a -15°C.

Aplikácia aerosolom (na jeseň/ v zime alebo na jar/ v lete) musí byť prevedená v bezplodom včelstve, jednorazovo a pri vonkajšej teplote vyššej ako 8 °C. Druhá aplikácia aerosolu sa odporúča len v prípade vysoko zamorených včelstiev (zamorenie presahujúce 6 %) po 2-týždňovej prestávke po prvej aplikácii liečby.

Aplikácia vysokých dávok kyseliny šťavelovej môže viesť k zvýšenej úmrtnosti včiel a strate kráľovien, z tohto dôvodu treba dbať na presné dávkovanie

4.5 Osobitné bezpečnostné opatrenia na používanie

Osobitné bezpečnostné opatrenia na používanie u zvierat

Vyvarujte sa vyrušovaniu včelstiev v dňoch bezprostredne po aplikácii. Opakované ošetrenia u včiel jednej generácie môžu mať za následok poškodenie včiel a môže dôjsť k oslabeniu kolónie.

Po letnom ošetrení rojov, umelých rojov alebo človekem vytvorených bezplodých včelstiev musí nasledovať jesenné alebo zimné ošetrenie proti varroáze.

Neaplikujte na rámiky používané v tej istej sezóne na výrobu medu.

Osobitné bezpečnostné opatrenia, ktoré má urobiť osoba podávajúca liek zvieratám

Tento liek je kyslý roztok a môže spôsobiť vážne podráždenie pokožky, očí alebo sliznice ústnej dutiny a dýchacieho traktu. Zabráňte priamemu kontaktu s liekom, vrátane náhodného požitia a vdýchnutia aerosolu.

Pri aplikácii veterinárního lieku by sa mali používať osobné ochranné prostriedky pozostávajúce z ochranného odevu, rukavíc odolných voči chemikáliám a ochranných okuliarov. Pri aplikácii vo forme aerosolu by mala byť použitá aj ochranná maska typu FFP2.

V prípade náhodného požitia vypláchnite ústa vodou a potom vypite veľké množstvo vody alebo mlieka. Nevyvolávajte zvracanie. V prípade kontaktu s pokožkou alebo očami ihneď dôkladne opláchnite vodou a vyberte kontaktné šošovky. V prípade, že podráždenie pretrváva alebo v prípade, že došlo k vdýchnutiu aerosolu, či požitiu lieku vyhľadajte ihneď lekársku pomoc a lekárovi ukážte písomnú informáciu pre používateľov, alebo obal.

4.6 Nežiaduce účinky (frekvencia výskytu a závažnosť)

V priebehu ošetrenia môže byť včelstvo trochu rozrušené.

Následkom ošetrenia po kvapkách môže na jar dôjsť k miernemu oslabeniu včelstva. Aplikácia po kvapkách alebo sprejom môže zvýšiť úmrtnosť včiel.

4.7 Použitie počas gravidity, laktácie, znášky

Neuplatňuje sa.

4.8 Liekové interakcie a iné formy vzájomného pôsobenia

Nepoužívať s ďaľšími akaricídmi proti varroáze.

4.9 Dávkovanie a spôsob podania lieku

Liek musí byť použitý nasledovným spôsobom:

Aplikácia po kvapkách:

Príprava 3,5% (m/V) roztoku dihydrátu kyseliny šťavelovej, určeného na aplikáciu po kvapkách:

Predhrejte nádobu s roztokom dihydrátu kyseliny šťavelovej vo vodnom kúpeli (30-35°C). Vyberte nádobku z vodného kúpeľa a otvorte ju. Pridajte potrebné množstvo cukru (sacharózy), rovnako ako sa používa na kŕmenie včiel:

 • 275 g cukru pri použití flaše o objeme 275 g

 • 1 kg cukru pri použití flaše o objeme 1000 g.

Nádobku uzatvorte a dôkladne pretrepte, pokiaľ sa cukor celkom nerozpustí. Teraz je roztok pripravený na použitie a mal by sa aplikovať, pokiaľ je vlažný.

Aplikácia

Naplňte injekčnú striekačku (60 ml) alebo podobnú pomôcku cez široký otvor nádobky potrebným množstvom roztoku pripraveného na ošetrenie včelstva. Jedna dávka na plást je 0,25 ml/dm2 pre západnú/strednú Európu a 0,4 ml/dm2 pre južnú Európu.

 

 

Množstvo roztoku pripraveného k aplikácii po kvapkách na jeden obsadený rad

západná / stredná Európa

južná Európa

Malé rámy (DNM, National, Simplex, WBC, Zander)

3-4 ml

5-6 ml

Veľké rámy (Dadant, úle švajčiarskeho typu)

5-6 ml

8-10 ml

Maximálna dávka na jeden úľ

50 ml

80 ml

U dvojpodlažných úľov najprv nakvapkajte na spodnú plodiskovú časť a potom na hornú plodiskovú časť. Spad roztočov bude trvať 3 týždne.

Roztok pripravený na použitie vystačí na ošetrenie 6 - 15 včelstiev pri použití flaše s objemom

275 g alebo 20 - 60 včelstiev pri použití flaše s objemom 1000 g.

Roztok pripravený na použitie je treba ihneď použiť a nedá sa po rozmiešaní ďalej skladovať.

Aplikácia aerosolom:

Príprava 3% (m/V) roztoku dihydrátu kyseliny šťavelovej na aerosolovú aplikaciu:

Pridajte do roztoku pitnú vodu:

 • 250 g (250 ml) pitnej vody pri použití flaše s objemom 275 g;

- 900 g (900 ml) pitnej vody pri použití flaše s objemom 1000g,

Nádobku uzavrite a pretrepte.

Teraz je roztok pripravený na použitie.

Aplikácia

Na ošetrenie včelstva naplňte požadovaným množstvom pripraveného roztoku ručný rozprašovač alebo podobnú pomôcku. Na obidve strany plástu pokrytého včelami nasprejujte 2-4 ml roztoku.

Ak je včelami pokrytá iba polovica rámu, dávku treba znížiť o 50 %. Maximálna dávka je 80 ml na úľ.

Celkové potrebné množstvo sa líši podľa typu úľu:

Bezplodé včelstvá, človekom vytvorené bezplodé včelstvá alebo roje, které sú v úľoch novo osadené, by sa mali ošetrovať dávkou 0,3 ml/dm2 na plást plne pokrytý včelami a dávkovanie pre najbežnejšie typy úľov vyzerá nasledovne:

Úlový systém

Množstvo pripraveného roztoku pre aerosolové použitie na jednu stranu plodiskového rámiku pokrytého včelami

Zander, DNM, National, WBC, Simplex

2 - 3 ml

Komerčné včelie úle, Langstroth, úľ švajčiarsky typ

2,5 – 3,5 ml

Dadant, úle typu AZ (SI)

3 - 4 ml

 • Roje a umelé roje tvoriace jednu skupinu by mali byť sprejované v pomere 20-25 ml na 1 kg včiel.

Aby ste dosiahli presné dávkovanie, streknite sprejom 10 krát do odmernej nádoby a zistite si množstvo roztoku na jedno streknutie. Zistite, koľko treba strekov na ošetrenie jednej strany rámu.

Plásty by sa mali striekať v uhle 45°, aby sa minimalizovalo priame nastriekanie roztoku do jednotlivých buniek.

Spad roztočov trvá 3 týždne.

Roj, umelý roj alebo človekom vytvorené včelstvo ošetrite na jar/v lete, jednorazovo, v dobe, kedy je v úle väčšina včiel (večer).

Pripravený roztok vystačí na ošetrenie 5 - 10 včelstiev pri použití flaše o objeme 275 g alebo

25 - 40 včelstiev za použitia veľkej fľaše o objeme 1000 g.

4.10 Predávkovanie (príznaky, núdzové postupy, antidotá), ak sú potrebné

V západnej a strednej Európe je jedno ošetrenie dávkou do 4,6 % (m/V) dihydrátu kyseliny šťavelovej na sklonku jesene znášané dobre. Mierny úbytok včiel je väčšinou včelstvom vykompenzovaný. Výrazne vyššia dávka, než ktorá je odporúčaná – vyššia ako 5% - môže viesť k dvojnásobne väčšiemu úbytku včiel, než je prirodzené, a môže na jar spôsobiť úbytok včelstva.

Opakované ošetrenia v rámci jednej sezóny môžu viesť ku zvýšenej úmrtnosti včiel, môžu mať negatívny vplyv na rozvoj včelstva a môžu viesť k strate kráľovnej.

4.11 Ochranná lehota

Med: nula dní pri správne ošetrených včelstvách.

Podanie lieku iba do úľov bez nasadených medníkov.

 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: ektoparazitiká na lokálnu aplikáciu, organické kyseliny, kyselina šťavelová.

ATCvet kód: QP53AG03

  1. Farmakodynamické vlastnosti

Kyselina šťavelová pôsobí na roztoče ako kontaktný jed proti roztočom druhu Varroa destructor – kleštik včelí. Roztok kyseliny šťavelovej sa šíri lokálne fyzickým kontaktom medzi včelami. Spôsob pôsobenia nie je úplne známy, ale predpokladá sa, že pri účinku hrá dôležitú úlohu nízka hodnota pH roztoku kyseliny šťavelovej.

  1. Farmakokinetické údaje

Existujú dôkazy o tom, že kyselina šťavelová dokáže preniknúť exoskeletom včiel medonosných. Po ošetrení dihydrátom kyseliny šťavelovej vo forme kvapiek dochádza ku kontaminácii dospelých včiel po 24 hodinách, vrchol kontaminácie je dosiahnutý o deň neskôr. Napokon dochádza k prudkému poklesu koncentrácie, 11 dní po ošetrení je úroveň na jednej šesťdesiatine najvyššej koncentrácie. Prítomnosť kyseliny šťavelovej bola preukázaná vo včelej hemolymfe a tráviacom trakte.

 1. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

  1. Zoznam pomocných látek

Dekalcifikovaná pitná voda.

  1. Závažné inkompatibility

Nepoužívať súčasne s ďalšími akaricídmi proti varroáze.

Kontakt s roztokmi obsahujúcimi kalcium može spôsobiť zrážanie.

Materiály, které nie sú odolné proti žieravinám, by nemali prísť do styku s roztokmi dihydrátu kyseliny šťavelovej.

  1. Čas použiteľnosti

Čas použiteľnosti veterinárního lieku zabaleného v neporušenom obale: 5 rokov.

Čas použiteľnosti po prvom otvorení vnútorného obalu a rekonštitúcii podľa návodu:

 • Aplikácia v kvapkách: po zmiešaní s cukrom použiť ihneď.

 • Aplikácia aerosolom: po nariedení s pitnou vodou: 1 rok.

Nepoužívať tento veterinárny liek po dátume exspirácie uvedenom na fľaši po EXP.

Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v uvedenom mesiaci.

6.4 Osobitné bezpečnostné opatrenia na uchovávanie

Uchovávať pri teplote neprevyšujúcej 30°C.

Chrániť pred chladom a mrazom.

Uchovávať v pôvodnom obale v horizontálnej polohe.

Fľašu uchovávať pevne uzavretú.

Chrániť pred priamym slnečným žiarením.

Nepoužitý materiál zlikvidovať.

  1. Charakter a zloženie vnútorného obalu

Pevná polyetylénová nádoba uzavretá hliníkovým viečkom a polypropylénovým detským bezpečnostním uzáverom.

Veľkosti fliaš:

500 ml fľaša: obsahuje 275 g roztoku dihydrátu kyseliny šťavelovej.

2000 ml fľaša: obsahuje 1000 g roztoku dihydrátu kyseliny šťavelovej.

  1. Osobitné bezpečnostné opatrenia na zneškodňovanie nepoužitých veterinárnych liekov, prípadne odpadových materiálov vytvorených pri používaní těchto liekov

Každý nepoužitý veterinárny liek alebo odpadové materiály z tohto veterinárneho lieku musia byť zlikvidované v súlade s miestnymi požiadavkami.

Tento veterinárny liek nesmie kontaminovať vodné toky, pretože môže byť nebezpečný pre ryby a iné vodné organizmy.

 1. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Andermatt BioVet GmbH

Franz-Ehret-Str. 18

79541 Lӧrrach

Nemecko

 1. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

96/033/MR/17-S

 1. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie:

Oxuvar 5,7%, 41,0 mg/ml koncentrát na roztok pre včely medonosné

1 ml obsahuje:

Účinná látka: Acidum oxalicum 41,0 mg (ut 57,4 mg Acidum oxalicum dihydricum)

Číry, bezfarebný koncentrát na roztok.

275 g , 1000 g

Včela medonosná.

Liečba varroázy u včiel medonosných (Apis mellifera) spôsobenej roztočom Varroa (Varroa destructor – klieštik včelí).

Roztok dihydrátu kyseliny šťavelovej nesmie byť použitý na včelstve s plodom, pretože neúčinkuje na roztočov varroázy, ktorí sa nachádzajú vo vnútri buniek s plodom.

V priebehu ošetrenia môže byť včelstvo trochu rozrušené.

Následkom ošetrenia po kvapkách môže na jar dôjsť k miernemu oslabeniu včelstva. Aplikácia po kvapkách alebo sprejom môže zvýšiť úmrtnosť včiel.

Ak zistíte akékoľvek nežiaduce účinky, aj tie, ktoré už nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, alebo si myslíte, že liek je neúčinný, informujte vášho veterinárního lekára.

Aplikácia po kvapkách:

Príprava 3,5% (m/V) roztoku dihydrátu kyseliny šťavelovej, určeného na aplikáciu po kvapkách:

Predhrejte nádobu s roztokom dihydrátu kyseliny šťavelovej vo vodnom kúpeli (30-35°C). Vyberte nádobku z vodného kúpeľa a otvorte ju. Pridajte potrebné množstvo cukru (sacharózy), rovnako ako sa používa na kŕmenie včiel:

 • 275 g cukru pri použití flaše o objeme 275 g

 • 1 kg cukru pri použití flaše o objeme 1000 g.

Nádobku uzatvorte a dôkladne pretrepte, pokiaľ sa cukor celkom nerozpustí. Teraz je roztok pripravený na použitie a mal by sa aplikovať, pokiaľ je vlažný.

Aplikácia

Naplňte injekčnú striekačku (60 ml) alebo podobnú pomôcku cez široký otvor nádobky potrebným množstvom roztoku pripraveného na ošetrenie včelstva. Jedna dávka na plást je 0,25 ml/dm2 pre západnú/strednú Európu a 0,4 ml/dm2 pre južnú Európu.

 

 

Množstvo roztoku pripraveného k aplikácii po kvapkách na jeden obsadený rad

západná / stredná Európa

južná Európa

Malé rámy (DNM, National, Simplex, WBC, Zander)

3-4 ml

5-6 ml

Veľké rámy (Dadant, úle švajčiarskeho typu)

5-6 ml

8-10 ml

Maximálna dávka na jeden úľ

50 ml

80 ml

Oxuvar 5,7%, 41,0mg/ml,...

13,50 €

Produkty v rovnakej kategórii: 8

AVARTIN B - 90

AVARTIN B - 90 Akaricídny prostriedok na diagnostiku a liečbu varroózy včiel - 10 prúžkov/balenie Fumigačné prúžky do úľa - biele papierové prúžky 24*108 mm so zápachom naftalínu.
4,00 €

VarroMed 555ml

VarroMed je prvé liečivo, ktoré je registrované na celoeurópskej úrovni na liečbu varroázy. Použiť sa dá na jar, na jeseň aj v zime. 555 ml
32,90 €

APIVAR 500mg Amitráz (10ks/bal)

DOSTUPNÉ APIVAR 500 mg Amitraz (10ks/bal), pásy do úľov pre včely medonosné. Liečba varroózy vyvolanej klieštikom Varroa destructor citlivým na amitraz u včiel medonosných. Liek sa neodporúča...
31,50 €
 • Ak máte otázky, zavolajte nám! Ak máte otázky, zavolajte nám!
 • Tovar môžete vrátiť do 14 dní Tovar môžete vrátiť do 14 dní
 • Ponúkame len najlepšie ceny Ponúkame len najlepšie ceny
 • Rýchle dodanie tovaru skladom Rýchle dodanie tovaru skladom