Na našich stránkach sú používané súbory cookies pre Vašu maximálnu spokojnosť pri prehliadaní. Odporúčame, aby ste ich akceptovali.

Thymovar 15g (10ks/bal)

Thymovar 15g (10ks/bal)

pásik so úľa pre včely

Zdieľať:

08225

Postup objednania nižšie

24,00 €s DPH

Liečivá sa nepredávajú cez e-shop, postup objednania nájdite nižšie.

Liečivá sa nepredávajú cez e-shop, preto ich neviete vložiť do košíka. Pre objednanie liečiv Vás prosíme:

 1. Stiahnite si objednávkový formulár TU (excelovský list)
 2. Vyplňte Vaše údaje a počet liečiv, ktoré si objednávate
 3. Odošlite vyplnený objednávkový formulár mailom na mede@mede.sk

Vašu objednávku spracujeme a zašleme Vám mailom faktúru na úhradu. Po úhrade faktúry Vám doručíme liečivá.

Thymovar 15g (10ks/bal)

1. NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU

THYMOVAR 15 g, pásik do úľa pre včely

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Jeden pásik do úľa obsahuje:

Účinná látka: 15g tymolum

Úplný zoznam pomocných látok je uvedený v časti 6.1.

3. LIEKOVÁ FORMA

Pásik do úľa.

Medikovaná celulózová špongiózna látka ( žltý pásik s rozmermi 50 x 145 x 4,3 mm )

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Cieľový druh

Včela medonosná (Apis mellifera)

4.2 Indikácie pre použitie so špecifikovaním cieľového druhu

Liečba varroázy (klieštikovitosti) včely medonosnej (Apis mellifera) vyvolanej roztočom (Varroa destructor).

4.3 Kontraindikácie

Nepoužívajte ak maximálna denná teplota presiahne 30 °C.

  1. Osobitné upozornenia pre každý cieľový druh

Žiadne

4.5 Osobitné bezpečnostné opatrenia na používanie

Osobitné bezpečnostné opatrenia na používanie u zvierat

Ak veterinárny liek aplikujete priamo pred alebo počas znášky medu, môžu sa reziduá v mede zvýšiť.

Očakávaný účinok veterinárneho lieku sa nedostaví, ak priemerná teplota vonkajšieho prostredia klesne pod 15 °C.

Všetky kolónie v tom istom včelstve by mali byť preliečené súčasne tak, aby sa zabránilo vykrádaniu úľov.

Pásiky nikdy neumiestňujte blízko krmítka s cukrom, včely môžu znížiť príjem krmiva.

Neaplikujte ak vonkajšia teplota presiahne 30 °C. Liečba pri teplotách nad 30 °C vedie k zvýšenému stresu a mortalite dospelých včiel aj plodu.

Osobitné bezpečnostné opatrenia, ktoré má urobiť osoba podávajúca liek zvieratám

Z dôvodu možnej kontaktnej dermatitídy a podráždenia kože a očí sa vyvarujte priamemu kontaktu s veterinárnym liekom. Pri dotyku s pokožkou postihnuté miesto dôkladne umyte mydlom a vodou. Pri kontakte s očami ich dôkladne umyte dostatočným množstvom tečúcej vody a vyhľadajte lekársku pomoc.

Pri manipulácii s veterinárnym liekom používajte nepriepustné rukavice, rovnako ako zvyčajné &

Neliečte počas znášky medu z dôvodu možnej zmeny chuti medu.

4.6 Nežiaduce účinky ( frekvencia a závažnosť )

Včely môžu vybrať potravu priamo spod pásika v úli. Potomstvo nachádzajúce sa príliš blízko pásika (< 4 cm) bude taktiež odstránené.

Počas liečby pri vyššej teplote (nad 30 °C) sa môže vyskytnúť mierny nepokoj kolónie a mierne zvýšenie mortality včelieho plodu a včiel.

Ak kŕmenie prebieha v tom istom čase ako liečba, môže dojsť k zníženému príjmu potravy.

4.7 Používanie počas gravidity, laktácie, znášky

Neuplatňuje sa.

4.8 Liekové interakcie a iné formy vzájomného pôsobenia

Nie sú známe.

4.9 Dávkovanie a spôsob podania lieku

Dávkovanie

Úľe

THYMOVAR pásiky

Prvá aplikácia

Druhá aplikácia

Viac podlažný (1 komora)

1

1

Viac podlažný (2 komory)

2

2

Dadant

1 ½*

1 ½*

*Pásiky môžete rozstrihnúť.

Vhodné umiestnenie pásikov v otvorených úľoch pri pohľade zhora.

Viac podlažný Viac podlažný Dadant

1 komora 2 komory

Aplikácia

Akonáhle vyberiete z úľa plásty, prvú aplikáciu vykonáte tak, že umiestnite 1-2 pásiky nad plodisko . Podľa horeuvedeného obrázku a tabuľky požadovaný počet pásikov upravte podľa veľkosti úľa. V prípade viacpodlažného dvojkomorového úľa pásiky umiestnite na hrebeň horného boxu. Pásiky by mali byť blízko, ale nie priamo nad otvoreným alebo uzatvoreným plodiskom ( odporúčaná vzdialenosť je 4 cm ). Uistite sa, že medzi pásikom a krytom úľa je priestor najmenej 5mm. Úľ uzavrite obvyklým spôsobom. Otvorené podlahy uzavrite po celom povrchu.

Použité pásiky odstráňte o 3-4 týždne (21 -28 dní) a umiestnite nové pásiky na druhú aplikáciu.

Neliečte THYMOVAROM častejšie ako 2x ročne.

Teplota

Znížený účinok veterinárneho lieku možno pozorovať počas liečby pri priemernej teplote menej ako 15 °C.

Najlepší účinok počas liečby sa dosiahne pri maximálnej dennej teplote medzi 20 - 25 °C.

Integrovaná ochrana proti škodcom:

Účinok na kolónie môže byť rozdielny vplyvom vonkajších podmienok ( teplota, zamorenie, atď). THYMOVAR by sa mal preto použiť ako súčasť programu integrovanej ochrany proti škodcom a spád klieštika pravidelne monitorovať. Ihneď po ukončení druhej aplikácie umiestnite na dno úľa papier a monitorujte počet roztočov počas dvoch týždňov. Opakujte liečbu ( uprednostnite inú účinnú látku ) v tých jednotlivých kolóniach, u ktorých priemerný počet roztočov bol väčší než 1 roztoč za deň ( zimná alebo jarná terapia ).

4.10 Predávkovanie ( príznaky, núdzové postupy, antidotá) ak sú potrebné

.

Príznaky

Použitie vyšších dávok, ako je odporúčané môže viesť k veľmi nekľudnému správaniu včiel. Môže sa vyskytnúť zvýšený úhyn včiel a lariev (> 20) nájdených pri letáku.

Núdzové opatrenie

Odstránenie nadbytočných pásikov z úľa.

4.11 Ochranná lehota

Med: 0 dní

Nepoužívajte pred a počas znášky medu.

Plásty v plodisku, ktoré boli v úli počas liečby včelstva THYMOVAROM sa nesmú na jar stáčať.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakologiká skupina: ektoparazitikum na lokálne použitie

ATC vet. kód: QP 53 AX 22

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Tymol patrí medzi fenoly a prirodzene sa vyskytuje v silicových olejoch mnohých rastlín. Presný mechanizmus účinku nie je celkom známy. Môže priamo pôsobiť na roztoče pomocou inhalácie alebo difúzie a poškodzovaním štruktúr na rozličných neznámych miestach ( môže byť postihnutý nervový system roztočov).

Prostredníctvom vyparovania z pásiku tymol saturuje vzduch v úli. Tymol je inhalovaný alebo absorbovaný roztočmi neznámym spôsobom a poškodzuje ich.

Koncentrácia viac ako 5 g thymol / l vzduchu v úli usmrcuje roztoče na včelách.

5.2 Farmakokinetické údaje

Farmakokinetické vlastnosti tymolu u včiel nie sú známe.

Distribúcia a eliminácia v úli - 15g t ymolu v jednom pásiku do úľa sublimuje počas 3-4 týždňov ( 21-28dní ). Optimálna sublimácia tymolu prebieha pri teplotách 15-30 °C.

Po odstránení pásikov sa odparené zvyšky tymolu nahradia v úli vzduchom. Reziduá vo vosku sa taktiež rýchlo vyparia.

5.3 Vplyv na životné prostredie

Ako prírodná substancia sa tymol rýchlo metabolizuje a prirodzene rozkladá v prostredí.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Zoznam pomocných látok

Celulózová špongiózna látka

6.2 Závažné inkompatibility

Neuplatňuje sa.

6.3 Čas použiteľnosti

Čas použiteľnosti veterinárneho lieku zabaleného v neporušenom obale: 4 roky.

Čas použiteľnosti po prvom otvorení vnútorného obalu:

Všetky pásiky vo vrecku sa musia ihneď spotrebovať a nesmú sa uchovávať na ďalšie použitie.

6.4 Osobitné bezpečnostné opatrenia na uchovávanie

Uchovávať pri teplote neprevyšujúcej 30 C.

Neuchovávať v chladničke alebo mrazničke. Chrániť pred mrazom.

Chrániť pred priamym slnečným svetlom.

6.5 Charakter a zloženie vnútorného obalu

Balenie obsahuje vzduchotesne uzavreté dvojité vrecká (160 x 460 mm) SiOx obalené PE fóliou, každé balenie obsahuje 2sáčky s 5timi pásikmi.

  1. Osobitné bezpečnostné opatrenia na zneškodňovanie nepoužitých veterinárnych liekov, prípadne odpadových materiálov vytvorených pri používaní týchto liekov.

Každý nepoužitý veterinárny liek alebo odpadové materiály z tohoto veterinárneho lieku musia byť zlikvidované v súlade s miestnymi požiadavkami. Zvyčajne použité pásiky a ich obaly môžu byť zlikvidované ako domáci odpad.

Veterinárny liek by nemal prísť do kontaktu s vodnými tokmi, pretože môže byť nebezpečný pre ryby a iné vodné organizmy.

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Andermatt BioVet GmbH

Franz-Ehret- Str. 18

79541 Lӧrrach

Nemecko

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

96/036/MR/10-S

Platobné a dopravné podmienky

Objednávky z nášho internetového obchodu je možné uhradiť následujúcimi spôsobmi:

 • V hotovosti pri osobnom odbere
  Za tovar zaplatíte pri jeho prevzatí v jednej z našich predajní: v Lehniciach alebo vo Svätom Petre
 • V hotovosti pri doručení (dobierka)
  Celkovú sumu za tovar uhradíte až pri preberaní zásielky kuriérovi.

Objednaný tovar doručujeme následovnými spôsobmi:

 • Osobný odber
  Po skompletizovaní Vašej objednávky Vás budeme kontaktovať telefonicky alebo zmenou stavu objednávky na "Pripravená na osobný odber", kedy si môžete vyzdvihnúť Váš objednaný tovar.
 • Kuriérom DPD – na adresu
  Balíky do 31,5kg. Termín dodania tovaru je 1-2 pracovné dni. Prepravné účtujeme podľa váhy tovaru za každý balík.
 • Kuriérom Geis alebo Toprans - paletové zásielky (napr. medomet, sklenené poháre, krmivo,...)

Výška poštovného a balného záleží od skutočnej hmotnosti zásielky, od objemu zásielky, počtu balíkov a vzdialenosti miesta doručenia. Objem balíka nesmie prekročiť isté hranice, preto objemnejší tovar, ako napr. plastové obaly na med musíme baliť do viacerých balíkov (príklad: iba 200ks plastových obalov na 1kg medu môže ísť do jedného balíka). Dopravu za paletové zásielky konzultujeme v každom prípade so zákazníkom (napr. medomet, sklenené poháre, krmivo).

Súvisiace produkty

Skrolovať na hor