Výzva na predkladanie ponúk

pre zákazku s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

1. Identifikačné údaje obstarávateľa :

Názov obstarávateľa: Karol Mészáros - MEDE
Adresa: Malý Lég 167, 930 37 Lehnice
IČO: 36 895 202
DIČ: 1040898760
IČ DPH: SK1040898760
Kontaktná osoba: Karol Mészáros
Telefón/fax: +421 915 666 556
Elektronická pošta: mede@mede.sk
WEB: https://www.mede.sk/

2. Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona:

Obstarávateľ v zmysle § 8 ods.1 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa:

Technológia pre projekt s názvom: „Podpora podnikania a inovácií – Karol Mészáros - MEDE“

4. Druh zákazky:

Tovar

5. Miesto dodania:

Malý Lég 167, 930 37 Lehnice

Lehota dodania: maximálne do 6 mesiacov od vystavenia Objednávky

6. Výsledok verejného obstarávania:

Typ zmluvy: Kúpna zmluva

6.1 S úspešným uchádzačom bude uzatvorená Kúpna zmluva podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991Z.z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a podľa §56 ZVO (ďalej aj ,,Zmluva“).

6.2 Návrh zmluvy predloží úspešný uchádzač na základe výzvy na súčinnosť k podpisu zmluvy zaslanej obstarávateľom (Kupujúcim), a to v lehote stanovenej v danej výzve na súčinnosť.

6.3 Zmluva nesmie byť podľa § 56 ods. 1 ZVO v rozpore s týmito súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi.

6.4 Uchádzač sa zaväzuje dodať predmet zákazky najneskôr do 6 mesiacov od vystavenia záväznej objednávky  Kupujúcim.

6.5 Uchádzač sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodaním tovaru kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku uzavretej kupujúcim ako prijímateľom finančného príspevku za účelom financovania predmetu zákazky, a to zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä Zákon o príspevku z EŠIF – zákon č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon o finančnej kontrole a audite – zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite  o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušnej Zmluvy o finančnom príspevku a jej príloh vrátane Všeobecných zmluvných podmienok a poskytnúť týmto orgánom riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť. Porušenie tejto povinnosti Predávajúceho je podstatným porušením zmluvy, ktoré oprávňuje objednávateľa od zmluvy odstúpiť.

Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:

a. Poskytovateľ a ním poverené osoby,

b. Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,

c. Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,

d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány  a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,

e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,

f. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,

g. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

6.6 Uchádzač berie na vedomie a rešpektuje, že zákazka je financovaná z fondov EÚ, ohľadom ktorej sa uzatvára  zmluva o poskytnutí finančného príspevku. Zverejnenie podpísanej zmluvy o poskytnutí finančného príspevku je zároveň podmienkou nadobudnutia účinnosti Kúpnej zmluvy.

6.7 Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy v prípade skončenia alebo zániku Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzavretej medzi Kupujúcim ako prijímateľom finančného príspevku za účelom financovania Plnení podľa Zmluvy, a to bez ohľadu na právny titul skončenia alebo zániku Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku.

7. Opis predmetu zákazky :

Predmetom zákazky je zakúpenie FTIR spektrometra na hodnotenie kvality včelieho vosku a identifikáciu prípadných prímesí, pracujúce na základe detekcie a dekonvolúcie pohlteného polychromatického žiarenia. Minimálne požiadavky na technické parametre sú uvedené v Prílohe č.3 výzvy Tabuľka pre hodnotenie technických parametrov.  

Kód výzvy: IROP-CLLD-T477-511-003
Prioritná os: 5. Miestny rozvoj vedený komunitou
Investičná priorita: 5.1 – Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou
Špecifický cieľ: 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky v požadovanom rozsahu, obsahu a kvalite a za podmienok uvedených v tejto výzve aj jej prílohách. Nie je prípustné rozdelenie predmetu zákazky. Ponuky dané len na časť zákazky, obstarávateľ nezaradí do vyhodnotenia.

Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie.

8. Spoločný slovník obstarávania:

Hlavný kód CPV:

38000000-5 - Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel)

33124100-6 – Diagnostické prístroje

9. Predpokladaná hodnota zákazky: 

51 347,67 EUR bez DPH

10. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania:

10.1 Zákazka bude financovaná:

Prostredníctvom finančných prostriedkov EÚ v programovom období 2014 – 2020, projekt bude financovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu a z vlastných zdrojov obstarávateľa. Zmluvnú cenu uhradí obstarávateľ úspešnému uchádzačovi bezhotovostným platobným stykom. Obstarávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu.

10.2 Vlastná platba bude realizovaná:

Vlastná platba bude realizovaná formou bezhotovostného  platobného styku. Uchádzač po protokolárnom odovzdaní predmetu zákazky vystaví faktúru, splatnosť  faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, špecifikáciu predmetu plnenia podľa zmluvy a špecifikáciu fakturovanej sumy. Uchádzačom navrhovaná cena bude vyjadrená v EUR. 

11. Podmienky účasti uchádzačov:

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia, ktoré preverí verejný obstarávateľ

- Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona – musí byť oprávnený dodávať tovar, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.

Uchádzač nemusí predkladať v ponuke doklad o oprávnení dodávať tovar, ktorý zodpovedá  predmetu zákazky v súlade s prvou vetou a túto skutočnosť si overí obstarávateľ sám v príslušnom registri, v ktorom je uchádzač zapísaný.

-  Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 zákona, túto skutočnosť si overí verejný obstarávateľ sám na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie. V prípade, že uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená.

Zdôvodnenie primeranosti určených podmienok účasti

Podmienky účasti na preukázanie osobného postavenia uchádzačov boli stanovené v súlade s platnou legislatívou a sú primerané vzhľadom na požadovaný predmet zákazky, ktorý sa obstaráva. 

12. Kritérium na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia:

Verejný obstarávateľ vyhodnocuje ponuky na základe objektívnych kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré súvisia s predmetom zákazky, s cieľom určiť ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku. Verejným obstarávateľom určené kritériá sú nediskriminačné a  podporujú hospodársku súťaž. Ponuky uchádzačov sa budú vyhodnocovať na základe najnižšej ceny s DPH v súlade s § 44 ods. 3 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní.

Navrhovaná cena musí obsahovať aj všetky náklady súvisiace s plnením podmienok a požiadaviek verejným obstarávateľom uvedených v  „Opise predmetu zákazky“ tejto výzvy.

Navrhovaná cena musí byť špecifikovaná ako maximálna a pevne daná. Cena sa nesmie meniť počas doby dodania predmetu zákazky. Akékoľvek zmeny sa môžu robiť len na základe písomnej dohody oboch zmluvných strán.

Navrhovaná cena musí byť uvedená v ponuke v štruktúre uvedenej v dokumente označenom ako „Návrh na plnenie kritérií (súťažná ponuka)“, ktorý tvorí Prílohu č. 2  tejto výzvy.     

Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len “DPH”), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie:

-  navrhovaná celková zmluvná cena bez DPH,

-  výška DPH,

-  navrhovaná celková zmluvná cena vrátane DPH.

Ak uchádzač nie je platcom DPH, na skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní označením „Nie som platcom DPH“.

Ak sa uchádzač v priebehu zmluvného vzťahu stane platiteľom DPH, zmluvná cena sa nezvýši. 

13. Lehota na predkladanie ponúk uplynie:.

25.04.2022, do 14:00

Na ponuku predloženú po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ nebude prihliadať. 

14. Spôsob a miesto predloženia ponúk:

Uchádzač predloží ponuku elektronicky prostredníctvom e-mailovej komunikácie na e-mailovú adresu  mede@mede.sk

alebo poštovou zásielkou na adresu 

Karol Mészáros - MEDE,
Malý Lég 167,
930 37 Lehnice,

Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku.

Ak uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, ponuku doručí v uzatvorenej nepriehľadnej obálke označenej slovami: 

Technológia pre projekt s názvom:
„Podpora podnikania a inovácií – Karol Mészáros - MEDE“
a s nápisom „NEOTVÁRAŤ“

V prípade, že uchádzač predloží ponuku prostredníctvom pošty alebo iného doručovateľa, je rozhodujúci termín (t. z. hodina a deň) doručenia ponuky verejnému  obstarávateľovi. Verejný obstarávateľ nenesie zodpovednosť za oneskorené doručenie ponuky (napr. poštou, kuriérom a pod.). T. z. v momente uplynutia lehoty na predkladanie ponúk musí byť ponuka skutočne doručená verejnému obstarávateľovi na vyššiu uvedenú adresu (nestačí odovzdanie na prepravu a pod.). Ponuky doručené po uplynutí tejto lehoty nebudú vyhodnocované. Ponuky doručené po lehote na predkladanie ponúk budú uchádzačom vrátené neotvorené.

Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača,     ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov. 

15. Požadovaný obsah ponuky uchádzača:

  1.   Vyplnené a podpísané Identifikačné údaje uchádzača, Príloha č. 1
  2.   Vyplnený a podpísaný Návrh na plnenie kritérií (súťažná ponuka), Príloha č. 2
  3.   Vyplnená a podpísaná Tabuľka pre hodnotenie technických parametrov, Príloha č. 3
  4.   Vyplnené a podpísané Vyhlásenie uchádzača, Príloha č. 4 

16. Vyhodnotenie verejného obstarávania

Vami dodané informácie použije Karol Mészáros - MEDE ako obstarávateľ v zmysle zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov /ďalej len zákon/ k vyhodnoteniu predložených ponúk zadávanej zákazky na základe kritéria: najnižšia cena s DPH, resp. najnižšia celková cena.

Vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk, a to v prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.

Ak ponuka uchádzača nebude obsahovať všetky náležitosti podľa tejto výzvy, uchádzač bude požiadaný o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov.

Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo jeho ponuky, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.

Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle informáciu o vyhodnotení ponúk všetkým uchádzačom elektronicky. Verejný obstarávateľ bude úspešného uchádzača kontaktovať prostredníctvom elektronickej pošty ihneď po vyhodnotení. S úspešným uchádzačom bude uzatvorená Kúpna zmluva. 

Lehota viazanosti ponuky je do:

30.09.2022

17. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky:

Celá ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku alebo českom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.

18. Zákazka sa týka projektu / programu financovaného z fondov EÚ:

Kód výzvy: IROP-CLLD-T477-511-003
Prioritná os: 5. Miestny rozvoj vedený komunitou
Investičná priorita: 5.1 – Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou
Špecifický cieľ: 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

19. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk: 12.04.2022

Prílohy Výzvy na predkladanie ponúk:

  • Príloha č. 1 - Identifikačné údaje uchádzača -  STIAHNUŤ
  • Príloha č. 2 - Návrh na plnenie kritérií (súťažná ponuka) -  STIAHNUŤ
  • Príloha č. 3 – Tabuľka pre hodnotenie technických parametrov -  STIAHNUŤ
  • Príloha č. 4 – Vyhlásenie uchádzača -  STIAHNUŤ
  • Príloha č. 5 – Záznam z prieskumu trhu -  STIAHNUŤ
  • Príloha č. 6 – Publicita - plagát.pdf -  STIAHNUŤ

 

V Lehniciach, dňa 12.04.2022             

Karol Mészáros


Stiahnuť celý dokument